Proizvodi

Rodenticidi

MAMCI NA BAZI BRODIFAKUMA

ZRNO

Rodenticid namenjen za kontrolu populacije glodara, za suzbijanje sivog pacova (Rattus norvegicus), crnog pacova (Rattus rattus), domaćeg kućnog miša (Mus musculus) i poljskog miša (Apodemus agrarius) u domaćinstvu, javnim objektima i na farmama.

S A S T A V :
Brodifakum 0,005 %
Denatonijum benzoat 0,001 %
Zrno pšenice, boja i atraktant do 100 %

P102

Držati van domašaja dece

P103

Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi

P301+P312

Ako se proguta pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara ako se ne osećate dobro. Proizvod je štetan za sisare, domaće životinje i ptice. Izloženost proizvodu ne ciljnim životinjama bi trebalo sprečiti.

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234