Proizvodi

Insekticidi

NA BAZI CIPERMETRINA, SC FORMULACIJA


EXIT 100 SC

formulacija piretroida cipermetrina


Insekticid za profesionalnu upotrebu protiv letećih i gmižućih insekata, muva (Musca domestica), mrava (Lasius niger), bubašvaba (Blattela germanica i Blatta orientalis) i buva (Ctenocephalides felis) primenom prskanjem po zidovima, po poroznim i neporoznim površinama: kuhinja, bolnica (gde pacijenti ne borave), fabrika, skladišta, hotela, restorana, u okolini zgrada, garaža, farmi…

SC, koncentrat za suspenziju je stabilna formulacija pri čemu je voda nosač. Prilikom aplikacije stvaraju se čestice mikronske veličine, aerosol, koji prodire do svih mesta gde se leteći i gmizući insekti nalaze.
S A S T A V :
Cipermetrin 100 g/lit
Pomoćne materije i voda do 1 lit

H302

Štetno ako se proguta

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži

H410

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

P261

Izbegavati udisanje gasa / pare.

P264

Oprati ruke detaljno nakon rukovanja

P270

Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom korišćenja ovog proizvoda.

P272

Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

P273

Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu

P280

Nositi zaštitu za oči.

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234