Proizvodi

Insekticidi

NA BAZI AZAMETIFOSA, WP FORMULACIJA


1% AZAMETIFOS

Insekticid namenjen za suzbijanje kućne i stajske muve (Musca domestica, Fania cannicularis i Stomoxys calcitrans) primenom premazivanjem ili prskanjem po zidovima, plafonu, prvenstveno štala, svinjaca, kokošinjaca i drugih mesta gde se čuvaju životinje.

S A S T A V :
Azametifos 1 %
Atraktant i nosač do 100 %

H302

Štetno ako se proguta

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži

H410

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

P261

Izbegavati udisanje gasa / pare.

P264

Oprati ruke detaljno nakon rukovanja

P270

Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom korišćenja ovog proizvoda.

P272

Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

P273

Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu

P280

Nositi zaštitu za oči.

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234