Proizvodi

SREDSTVA

ZA ZAŠTITU BILJA

metamitron, 700 g/lit

Holandskog poizvođača AgriChem je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova.

S A S T A V :
Metamitron 700 g/lit

R-51/53

Otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva na vodenu sredinu

S-2

Čuvati van domašaja dece

S-13

Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje

S-36/37

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice

S-46

Ako se proguta, odmah potražiti savet lekara i pokazati etiketu ili posudu

S-60

Ova supastanca i njena ambalaža moraju biti odlagani kao neiskorišćeni otpad

S-61

Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih uputstava/bezbednosnog lista

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234