RODENTICIDI

Derivati 4-hidroksi kumarina su najčešće aktivne materije rodenticida, mamaca za suzbijanje glodara koji se koriste u komunalnoj higijeni i poljoprivredi.

Derivati kumarina vode poreklo od 4-hidroksi kumarinskog derivata antikoagulansa Mikotoksina (Mycotoxin) koji je izolovan iz nedovoljno osušene, vlažne deteline, za koju je 40-ih godina prošlog veka utvrđeno da izaziva uginuće stoke nakon nekoliko dana ukoliko se nedovoljno osušena, trula detelina koristi kao stočna hrana.

Aktivna materija, derivat 4-hidroksi kumarina, deluje kao antikoagulans. Nakon konzumiranja mamaca onemogućena je sinteza protrombina i drugih faktora koagulacije što izaziva unutrašnje krvarenje a zatim uginuće glodara nakon 3 do 5 dana.

Prednost antikoagulanasa u odnosu na akutne rodenticide je vremenski odloženo dejstvo. Glodari ne dovode u vezu uginuće sa konzumiranjem zatrovanih mamaca.

Bromadiolon i brodifakum pripadaju II generaciji kumarinskih antikoagulanasa, ali brodifakum je novijeg datuma i otrovniji u odnosu na bromadiolon. Veća je verovatnoća da će jednokratno konzumiranje mamaca na bazi brodifakuma pre izazvati uginuće glodara nego u slučaju mamaca na bazi bromadiolona.

Za proizvodnju mamaca koriste se premiksi, tečni ili praškasti koncentrati, Bromachem ili Bromadiolon 0,1 Prah koji se mešaju sa hranjivim nosačem. Ovi proizvodi namenjeni su proizvođačima mamaca.Bromachem (zrno, peleta i parafinski blok) su mamci na bazi aktivne materije bromadiolona, a DUO-RAT (zrno, peleta i parafinski blok) su mamci na bazi aktivne materije  brodifakuma.

VREDNOSTI LD50 indikator toksičnosti
BROMADIOLONA i BRODIFAKUMA


Srednja letalna doza, LD50, je vrednost koja se često uzima kao indikator toksičnosti pojedine supstance. To je doza koja je potrebna da bi uginula polovina populacije testiranih životinja nakon određenog vremena. Izražava se u miligramima supstance po kilogramu telesne težine. Što je vrednost LD50 manja supstanca je toksičnija.

© 2015 duochem