Proizvodi

Rodenticidi

SIROVINE ZA PROIZVODNJU – KONCENTRATI

TEČNI KONCENTRAT

Koncentrat za profesionalnu upotrebu namenjen za pripremu mamaca za kontrolu populacije glodara, za suzbijanje sivog pacova (Rattus norvegicus), crnog pacova (Rattus rattus), domaćeg kućnog miša (Mus musculus) i poljskog miša (Apodemus agrarius) u domaćinstvu, javnim objektima, na farmama i na otvorenim površinama.

S A S T A V :
Bromadiolon 0,25 %
Denatonijum benzoat 0,05 %
Rastvarač i crvena boja do 100 %

H301

Toksično ako se proguta

H311

Toksično u kontaktu sa kožom

H331

Toksično ako se udiše

H319

Dovodi do jake iritacije oka

H412

Štetno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

P270

Pri rukovanju ovim proizvodom ne jesti, ne piti i ne pušiti

P280

Pri rukovanju ovim proizvodom nositi zaštitne rukavice, zaštitino odelo i zaštitne naočare

P302+P352

Ako dospe na kožu, kontaminirano područje oprati sa puno sapuna i vode

P301+P310

Ako se proguta, hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara

P501

Čuvati samo u originalnom kontejneru

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA TELEFON (24 SATA) 011 3608 440 i 011 3608 234